REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
4 Minuty czytania

Wyniki Grupy Unibep za I półrocze 2023 r.

W I półroczu 2023 roku Grupa Unibep osiągnęła przychody z podstawowej działalności na poziomie 1.235,6 mln zł, co oznacza, że w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego były one wyższe o 21,2%.

Zdjęcie: Unibep S.A., www.unibep.pl

Wzrost obrotów w największym stopniu dokonał się w segmencie budowlanym (20,5%) głównie w wyniku większej aktywności w obszarach energetyczno-przemysłowym (381%) oraz budownictwa kubaturowego (24%). Wyższe o ok. 24% były również przychody z działalności modułowej.

Trudny i wymagający rok

– Sytuacja rynkowa sprawia, że cały 2023 r. będzie dla branży budowlanej okresem trudnym i wymagającym. Dynamiczny wzrost cen materiałów i usług podwykonawców oraz wysoka inflacja skutkują wstrzymywaniem się inwestorów z rozpoczynaniem nowych projektów. W perspektywie kilku kwartałów może to skutkować większą presją na obniżkę marż. Obecnie koncentrujemy się z jednej strony na wypracowaniu nowej, bardziej konserwatywnej niż dotychczasowa polityki ujmowania w wyniku wszelkiego rodzaju ryzyk, uzgodnień waloryzacyjnych, obciążeń podwykonawców, rezerw serwisowych czy tworzenia odpisów na należności, co wpłynie na obniżenie wyniku za 2023 r. Z drugiej strony, prowadzone są działania w ramach poszczególnych segmentów, tak aby do roku 2026 zdecydowanie zwiększyć sprzedaż oraz rentowność prowadzonej działalności, a także maksymalnie zredukować zadłużenie finansowe grupy – komentuje Dariusz Blocher, prezes Unibepu.

Wzrost sprzedaży wypracowany w I półroczu 2023 r. w zasadniczej części jest efektem większej aktywności w segmencie budowlanym (wzrost obrotów o 20,5 proc. r./r.), głównie za sprawą obszaru energetyczno-przemysłowego (wzrost obrotów o 381 proc. r./r.) oraz obszaru budownictwa kubaturowego (wzrost obrotów o 24 proc. r./r.). Wyższe o ok. 24 proc. były również przychody z działalności modułowej.

Spadek wyniku operacyjnego był przede wszystkim efektem niższych marż realizowanych w segmencie modułowym oraz w obszarze budownictwa kubaturowego. Powyższe czynniki oraz spadek rok do roku o ok. 16 mln zł wyniku na działalności finansowej, spowodowany wyższymi kosztami odsetkowymi, ujemnymi różnicami kursowymi oraz wyceną aktywów finansowych obniżyły wartość zysku brutto.

Sytuacja segmentów biznesowych

W ramach segmentu budowlanego w I półroczu 2023 r. grupa pozyskała kontrakty o łącznej wartości ok. 820 mln zł, uzyskując portfel zamówień o wartości ok. 3,4 mld zł do realizacji od III kwartału 2023 r. Biorąc pod uwagę istotnie mniejszą wartości podpisanych umów w I półroczu 2023 r. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (1,5 mld zł) oraz mając na względzie aktualną sytuację rynkową, zarząd grupy zrewidował wcześniejsze prognozy w zakresie kontraktacji w całym 2023 r. W jego ocenie w segmencie budowlanym będzie ona odczuwalnie niższa niż miało to miejsce przed rokiem. W najbliższym okresie działalność tego segmentu skupiona będzie na pozyskiwaniu oraz uruchamianiu nowych kontraktów, w oparciu o zaktualizowane koszty realizacji oraz przepływy pieniężne. W dalszym ciągu istotnym czynnikiem kształtującym wyniki segmentu pozostanie wielkość uzyskiwanych dopłat i waloryzacji od inwestorów. Największe ryzyko tego segmentu związane jest z akwizycją, odbywającą się w warunkach wyhamowania nowych inwestycji i silnej konkurencji.

W wyniku I półrocza 2023 r. segmentu deweloperskiego grupa rozpoznała sprzedaż (protokoły przekazania mieszkań) 432 lokali (w tym 271 w ramach wspólnego przedsięwzięcia) w porównaniu ze sprzedażą 336 lokali (w tym 177 w ramach wspólnych przedsięwzięć) w I półroczu 2022 r. W ocenie Zarządu popyt na nowe mieszkania w II kwartale 2023 roku przewyższał poziom z roku 2022, na co wpływ miało złagodzenie warunków Rekomendacji S w zakresie oceny zdolności kredytowej dla osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy oraz wejście w życie rządowego programu mieszkaniowego „Bezpieczny kredyt 2%”. Zwiększone zapotrzebowanie na nowe mieszkania zbiegło się w czasie z małą podażą lokali zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, co w perspektywie najbliższych kwartałów pozwala w ocenie zarządu grupy z optymizmem patrzeć na sprzedaż oraz rentowność tej części jej działalności.

W segmencie modułowym w I półroczu 2023 r. odnotowano znaczący wzrost wolumenu produkcji, co grupa ocenia pozytywnie w kontekście celu ciągłego wzrostu efektywności fabryki i poprawy rentowności. W analizowanym okresie produkcja wyniosła 15.457 m2 w porównaniu z 12.768 m2 w analogicznym okresie poprzedniego roku. Poziom kontraktacji w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku wyniósł 134 mln zł. Aktualnie portfel zamówień tego segmentu wynosi 164 mln zł do realizacji od III kwartału 2023 r. Ponadto, ok. 87 mln zł stanowią kontrakty warunkowe, w przypadku których rozpoczęcie realizacji zależy od decyzji zamawiających, spełnienia warunków administracyjnych, pozyskania finansowania lub osiągnięcia poziomu sprzedaży lokali. Obecny poziom zleceń jest w ocenie zarządu grupy niewystarczający do pełnego obłożenia produkcji, jednak mając na uwadze liczbę i wartość projektów będących w fazie uzgodnień oczekuje on, że w całym 2023 r. wartość podpisanych umów będzie istotnie wyższa niż w 2022 r.

Z uwagi na kończące się realizacje kontraktów z 2022 r. i wejścia w życie nowo pozyskiwanych kontraktów, z wyższymi marżami oraz z zapisanymi w umowach klauzulami waloryzacyjnymi, zarząd grupy oczekuje stopniowej poprawy marży na przełomie III/IV kwartału br. Niemniej w całym 2023 r. wynik tej części działalności grupy pozostanie ujemny. W ramach segmentu modułowego grupa w następnych kwartałach koncentrować się będzie na pozyskiwaniu kolejnych zamówień skalkulowanych w oparciu o aktualną prognozę kosztów oraz z wynegocjowanymi klauzulami waloryzacyjnymi, które w najbliższej perspektywie pozwolą na sprawne przygotowanie i zapewnienie ciągłości produkcji.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA