REKLAMA

6 (99) listopad – grudzień 2021

Budownictwo w Polsce w 2019 r. wygenerowało 6,6% PKB, a jego łączna wartość wyniosła 145,5 mld zł. Taki wynik plasuje je – zaraz za handlem i przemysłem – wśród najbardziej zyskownych sektorów krajowej gospodarki. Budownictwo w Polsce w 2019 r. wygenerowało 6,6% PKB, a jego łączna wartość wyniosła 145,5 mld zł. Taki wynik plasuje je – zaraz za handlem i przemysłem – wśród najbardziej zyskownych sektorów krajowej gospodarki.

Wyniki finansowe poszczególnych podmiotów działających w sektorze budowlanym zależą zwykle od ich wielkości, struktury portfela zamówień i rodzaju prowadzonej działalności. Z kolei na projekt budowlany, od jego powstania do zakończenia, wpływają czynniki ekonomiczne. Co składa się na ekonomiczny wymiar inwestycji budowlanej? Słowo klucz to optymalizacja. Świąteczny numer „NBI” poświęcony jest tematyce ekonomii w nowoczesnym budownictwie, znajdziemy w nim wypowiedzi przedstawicieli rynku oraz artykuły firm prezentujących kluczowe problemy natury ekonomicznej w różnych obszarach branży budowlanej.

Polecam wywiad z Wojciechem Trojanowskim i Waldemarem Wójcikiem, członkami zarządu STRABAG Sp. z o.o., którzy twierdzą, że pandemia wcale nie jest taka bezbolesna dla budownictwa, jak się to często przedstawia. Mamy do czynienia z dwoma rodzajami problemów: podażowym – produkcja surowców i materiałów nie wróciła do poziomu sprzed pandemii, i popytowym – popyt wzrósł bardzo gwałtownie we wszystkich sektorach gospodarki, a logistyka nie działa tak, jak przed pandemią. Ponadto, jak twierdzą nasi rozmówcy, trzeba stworzyć takie mechanizmy waloryzacji cen w kontraktach, które nie budzą emocji, bo trudno dyskutować z rosnącymi cenami.

Według Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, obecna sytuacja i perspektywy rozwoju budownictwa w kontekście sytuacji gospodarczej w kraju i w Europie wymagają oceny i nowego, strategicznego podejścia sektora budowlanego. Najbliższe lata to bez wątpienia okres wyzwań i szans na intensywny rozwój budownictwa i infrastruktury, ale też niestety czas istotnych zagrożeń dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju tej branży. Związek zaprasza do udziału w Kongresie Budownictwa Polskiego, który odbędzie się 31 stycznia – 1 lutego 2022 r. w Poznań Congress Center. Szczegóły podajemy w artykule.

Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą, przedstawia w artykule wielofunkcyjne zadania inwestycyjne w gospodarce wodnej realizowane przez PGW Wody Polskie. Zasoby wodne są produktem przyrody, a ich rozmieszczenie i odbywający się obieg wody są dane społeczeństwu przez obiektywne prawa natury, ograniczając możliwość ingerencji człowieka w ten proces. Oznacza to, że bez względu na poziom wiedzy proces ten może odbywać się jedynie w określonych tymi prawami warunkach. Najtrudniej jest pogodzić funkcje gospodarcze wody z jej funkcjami przyrodniczymi. Dlatego jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych zadań gospodarki wodnej jest zaspokojenie wszystkich uzasadnionych potrzeb użytkowników i konsumentów przy jednoczesnym utrzymaniu trwałej równowagi bilansu wodnego i pożądanego stanu środowiska naturalnego.

Budownictwo hydrotechniczne z działu nieco niszowego i mało znanego ogółowi społeczeństwa staje się coraz ważniejszym i uważnie obserwowanym segmentem budownictwa. Powodują to przede wszystkim zmiany klimatyczne, których skutkiem są coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe – powodzie i susze. Polska jest zagrożona deficytem wody, dlatego zwiększenie retencji to jeden z głównych celów krajowej polityki wodnej. Aby ograniczyć ryzyko powodziowe oraz złagodzić skutki suszy, w najbliższym pięcioleciu realizowane będą inwestycje zwiększające retencję o łącznej wartości 10 mld zł. Równocześnie renesans przeżywa morskie budownictwo hydrotechniczne. Inwestycje związane z rozwojem transportu morskiego, infrastruktury portowej oraz zapewniającej dostęp do portów, o wartości liczonej w miliardach zł, otwierają nowy rozdział w historii polskiej gospodarki morskiej. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami tych przedsięwzięć, opisanymi na naszych łamach.

Program inwestycyjny służący poprawie niezawodności zaopatrzenia w wodę realizują Wodociągi Miasta Krakowa. Renowacji poddawany jest jeden z dwóch przewodów tranzytowych prowadzących wodę do Krakowa z ZUW Raba, oddalonego o ponad 20 km. Rurociąg DN 1000 jest rehabilitowany metodą rękawa filcowego, impregnowanego żywicą epoksydową. Dotychczas wyremontowano 7200 m.b. sieci, a obecnie jest przygotowywany przetarg na kolejny odcinek o długości ok. 500 m.b. Możliwość niezawodnego przesyłu wody z ZUW Raba jest kluczowa, gdyż w sytuacjach awaryjnych zakład ten może dostarczyć nawet 85% wody niezbędnej dla krakowian.

Ponieważ to ostatni numer „NBI” ukazujący się w 2021 r., bardzo dziękuję za wszystkie maile, telefony, komentarze, zaproszenia, które otrzymywałem od Państwa w ciągu całego roku, za wspólne budowanie więzi, która łączy wszystkich nas zainteresowanych rozwojem budownictwa w Polsce, żyjących problemami tej branży. Jednocześnie serdecznie zapraszam do szerokiej, dobrej współpracy w 2022 r.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI”.

Artykuły z numeru:

REKLAMA

REKLAMA