REKLAMA

3 (96) maj – czerwiec 2021

Aż 70% wykonawców uważa, że zaawansowane technologie zwiększają produktywność, poprawiają harmonogramy robót budowlanych i bezpieczeństwo. Wpływa na to także oprogramowanie, nowoczesne materiały i ich innowacyjne wykorzystanie.

Wszystkie te elementy łączy wspólna cecha – jeszcze 50 lat temu nie istniały, a dziś coraz częściej można je spotkać na budowach. Przemysł 4.0 i rozwój inżynieryjny sprawiają, że jesteśmy świadkami powstawania coraz bardziej niezwykłych i pionierskich inwestycji. Ten numer „NBI” jest poświęcony nowoczesnym technologiom i innowacjom, które zmieniają budownictwo.

Marek Salamak i Wiktoria Drzyzga opisują transformację cyfrową w budownictwie infrastrukturalnym. To obecnie jedno z najczęściej używanych pojęć przedstawiających zachodzące przemiany niemal we wszystkich dziedzinach naszego życia. Pozornie wydawać się może, że powinna ona dotyczyć tylko stosunkowo wąskiej grupy specjalistów i inżynierów związanych z technologiami IT, np. informatyków czy automatyków. Okazuje się jednak, że ponieważ towarzyszy wręcz epokowemu przejściu naszego społeczeństwa z ery industrialnej do ery informacji, to musiała pojawić się również w branży budowlanej. Podstawą transformacji cyfrowej jest oczywiście powszechna komputeryzacja, dzięki której informacja, a zwłaszcza dostęp do niej i skuteczność jej przetwarzania, stały się globalnymi czynnikami stymulującymi dalszy rozwój.

Polecam wywiad z Michałem Werle, kierownikiem Działu Innowacji Badań i Rozwoju, oraz Waldemarem Piwkiem, członkiem zarządu firmy Warbud SA, dyrektorem Inżynierii Produkcji, którzy opowiadają, jak przygotować przestrzeń dla innowacji. Firma Warbud traktuje innowację jako kompetencję, zdolność do podważania status quo i zadawania pytania, jak można coś zrobić lepiej.

2 marca 2021 r. Minister Infrastruktury zarekomendował do stosowania wzorce i standardy (WiS) dotyczące drogowych obiektów inżynierskich, tj. drogowych mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów i konstrukcji oporowych. WiS opracowano dla projektantów, wykonawców, zarządców i nadzoru budowlanego jako źródło aktualnej wiedzy naukowej i technicznej w mostownictwie. Wytyczne zostały opracowane w przeważającej części przez konsorcjum, którego liderem był Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Jak twierdzi Janusz Rymsza, zastępca dyrektora IBDiM, WiS mogą być w przyszłości nowelizowane znacznie łatwiej niż dotychczas rozporządzenia. Zbiór wytycznych będzie sukcesywnie powiększany o kolejne obszary tematyczne. Co jest ważne dla beneficjantów wytycznych rekomendowanych, już nigdy cała wiedza dotycząca budownictwa mostowego nie będzie zawarta w jednym rozporządzeniu.

W marcu 2021 r. firma PPI CHROBOK obchodziła 30-lecie istnienia. Rozpoczynając działalność, założyciele dostrzegli spore zapotrzebowanie rynku na firmy usługowe działające w sektorze inżynieryjnym w zakresie robót bezwykopowych i geoinżynieryjnych. W kwietniu br. spółka PPI CHROBOK SA została częścią grupy UOS Drilling i zmieniła nazwę na GGT Solutions SA (Global Geo-Technical Solutions). Historię firmy w kontekście jubileuszu przedstawia Tomasz Bańczyk.

Infrastruktura wodno-ściekowa jest infrastrukturą krytyczną, co oznacza, że jej rola jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich dekad w podejściu do zarządzania gospodarką wodno-ściekową, pokazują wyraźnie, że znaczenie ma już nie tylko ilość dostarczanej ludności wody, ale także jej jakość. Coraz więcej wysiłku wkłada się także w dostosowanie tej infrastruktury do zmian klimatu. Z najnowszych danych wynika, że w latach 2003–2018 w Polsce wybudowano 87,5 tys. km sieci kanalizacyjnej oraz 416 nowych oczyszczalni ścieków komunalnych. W tym samym czasie przeprowadzono 1732 inwestycje w zakresie modernizacji i (lub) rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych, na które wydano ok. 69,5 mld zł. Najważniejsze kierunki rozwoju sektora wiążą się z rozwojem technologii ochrony środowiska. Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, musi dbać o ochronę ekosystemów wodnych oraz zasobów wody gruntowej i powierzchniowej. I robi to coraz lepiej. Zapraszam do zapoznania się z raportem Branża wodociągowa otwarta na nowe technologie, zwłaszcza z OZE.

Ekologiczne inwestycje realizują Wodociągi Miasta Krakowa SA. Mieszkańcy Krakowa rocznie wytwarzają ponad 80 mln m3 ścieków, z czego w największej oczyszczalni ścieków Płaszów oczyszcza się ok. 59 mln m3. Ścieki te poddawane są oczyszczeniu w skomplikowanym procesie technologicznym, w głównej mierze składającym się z cyklów mechanicznego i biologicznego. Proces ten jest stale udoskonalany dzięki systematycznej modernizacji poszczególnych elementów ciągu technologicznego. W 2020 r. modernizacji poddano m.in. ciąg usuwania piasku oraz ciąg zagęszczania osadu.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI”.

Artykuły z numeru:

REKLAMA

REKLAMA