REKLAMA

5 (50) wrzesień – październik 2013

350 000 egzemplarzy, 1149 artykułów i 9700 fotografii – łącznie 4110 stron o tym, jak unowocześnia się Polska. Tak, w dużym skrócie, podsumować można ośmioletnią działalność „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego”, które postawiło sobie ambitne cele: śledzić, dokumentować, analizować zachodzące w rodzimym budownictwie zmiany i – co równie ważne – inspirować do dalszej intensywnej pracy nad poprawą polskiej infrastruktury.

Efektem wysiłków redakcji, by te zadania realizować z jak najlepszym skutkiem, jest 49 dotychczas wydanych numerów dwumiesięcznika, a w nich: najświeższe informacje z kraju i ze świata, przegląd najnowszych technologii, prezentacje najciekawszych projektów i nowatorskich rozwiązań z zakresu szeroko pojętego budownictwa inżynieryjnego oraz rozmowy ze specjalistami z branży. Wydanie bieżące, jubileuszowe nie jest w tym względzie wyjątkiem – już po raz 50. „o inżynierii piszemy z pasją”.

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. pojawiły się nowe możliwości realizacji i finansowania inwestycji, co przyczyniło się do znaczącego wzrostu tempa rozwoju gospodarczego, także w obszarze budownictwa. Zaczęto poszukiwać innowacyjnych metod, pomysłów i koncepcji, sięgając przy tym po wzorce sprawdzone już w Europie i na świecie. Na rynek wchodziły kolejne firmy z coraz bardziej urozmaiconą ofertą, a wraz z nimi mocno rozrastało się całe otoczenie tej gałęzi przemysłu. W nowej, ulegającej ciągłym przeobrażeniom, gospodarczej rzeczywistości, kluczową sprawą stało się zapewnienie dostępu do pełnej informacji szerokiemu gronu odbiorców z różnych branż: począwszy od studentów, przez nauczycieli akademickich, pracowników naukowych, a skończywszy na projektantach, wykonawcach czy inspektorach. „NBI” od ośmiu lat stara się odpowiadać na to zapotrzebowanie i dostarczać sprawdzone, najbardziej aktualne informacje ze wszystkich dziedzin budownictwa inżynieryjnego: drogowego, mostowego, kolejowego, hydrotechnicznego, podziemnego, geotechniki i geoinżynierii, inżynierii środowiskowej oraz technologii bezwykopowych. Zasadniczym celem redakcji jest tworzenie pisma atrakcyjnego zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym, tak by lektura zamieszczonych tam artykułów okazała się interesująca i inspirująca dla specjalistów zaangażowanych w prace projektowe i badawcze, a także dla przedstawicieli firm wykonawczych.

Na łamach czasopisma ukazują się materiały przedstawiające najnowocześniejsze rozwiązania z powodzeniem stosowane za granicą – technologie nie tylko europejskie, ale również azjatyckie, australijskie czy amerykańskie. Rozważania teoretyczne poparte są przykładami z całego świata ilustrującymi godne naśladowania osiągnięcia inżynierskie. Jednak najważniejszym zadaniem „NBI” jest promocja rodzimego budownictwa i prezentacja projektów istotnie przyczyniających się do rozwoju i upowszechnienia polskiej myśli technicznej. Od maja 2005 roku, czyli od momentu, kiedy ukazał się pierwszy numer pisma, zrealizowano szereg inwestycji o kluczowym znaczeniu tak dla poszczególnych regionów, jak i całej krajowej infrastruktury. Staraliśmy się na bieżąco dostarczać informacje dotyczące projektów drogowych (np. budowa odcinków autostrad A1, A2 i A4, Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach, jedynej w kraju okrągłej kładki dla pieszych w Rzeszowie, pierwszego na Podkarpaciu odcinka drogi ekspresowej S19), kolejowych (np. modernizacja linii E65 Warszawa – Gdańsk i E30 Kraków – Rzeszów, budowa połączenia kolejowego z lotniskiem w podlubelskim Świdniku), prężnie rozwijającego się budownictwa podziemnego (np. drążenie tuneli obu linii stołecznego metra, prace nad tunelami: św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie, lalicką Emilią i pod Martwą Wisłą w Gdańsku), mostownictwa (np. wykonanie obiektów w Płocku, Koninie, Kędzierzynie-Koźlu, Puławach oraz najdłuższej przeprawy mostowej w Małopolsce – mostu w Dobczycach przez Rabę) czy wreszcie gospodarki wodno-ściekowej (np. budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba, kolektora „E1” w Warszawie, oczyszczalni ścieków: „Płaszów II” w Krakowie i warszawskiej „Czajki”). Obserwowaliśmy, jak – przy zastosowaniu najnowszych metod, urządzeń i materiałów – powstają nowoczesne obiekty, tj. pełniące dziś funkcję „wizytówek stolicy”: Stadion Narodowy, Centrum Nauki Kopernik i kompleks Złote Tarasy.

Wiele analizowanych przez nas problemów doczekało się osobnych opracowań w postaci cyklicznych dodatków do pisma. I tak wraz z prof. Andrzejem Kuliczkowskim, prezesem Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, przygotowujemy i wydajemy dodatek Technologie Bezwykopowe na 6 kontynentach. Upowszechnianiu wiedzy na temat często pomijanych w naukowych dyskusjach elementów korpusu drogowego, jakimi są przepusty, w tym także ekologiczne przejścia dla zwierząt, służyć ma cykl pt. Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej pod redakcją prof. UZ dr. hab. Adama Wysokowskiego. W ostatnich latach jesteśmy świadkami intensywnej rozbudowy infrastruktury kolejowej – przy wsparciu unijnym realizowanych jest szereg zadań mających usprawnić poruszanie się po polskich torach. Między innymi tym zagadnieniom poświęcono specjalne opracowanie Po kolei o kolei, metrze i tramwajach.

„NBI” od początku swojego istnienia oddaje głos najbardziej cenionym autorytetom naukowym, specjalistom z branży, ludziom biznesu i politykom decydującym o kierunkach rozwoju polskiej gospodarki. Sięgamy po ich opinie dotyczące prezentowanych zjawisk, a także zapraszamy do rozmowy na temat kondycji branży budowlanej – o tym, co już się w kraju zmienia i co jeszcze należałoby poprawić. Stawialiśmy niekiedy trudne, ale ważne pytania szefom resortów: środowiska, gospodarki i transportu, włodarzom największych polskich miast oraz reprezentantom środowiska naukowego. Ponadto – wyznając zasadę, że na sukces każdego przedsiębiorstwa niemały wpływ mają wiedza, osobowość i doświadczenie osób nim kierujących – niemal w każdym numerze publikowaliśmy wywiad z prezesem firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. Pozyskane tą drogą wiadomości o zrealizowanych kontraktach, bieżących działaniach i planach pojedynczych instytucji składają się na obraz całego sektora budowlanego w Polsce.

Wszystkie 50 wydań dwumiesięcznika powstało w ścisłej współpracy z cenionymi ośrodkami badawczymi – Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Politechnikami: Krakowską, Warszawską, Świętokrzyską, Śląską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Głównym Instytutem Górnictwa. W naszej pracy wspierają nas też rozmaite organizacje i stowarzyszenia branżowe, np. wspomniana już Polska Fundacja Technik Bezwykopowych, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Polski Kongres Drogowy, oddziały Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Starania redakcji wspomaganej przez licznych współpracowników o to, by każdy numer pisma prezentował najwyższy poziom merytoryczny, językowy i edytorski, naukowcy mogli w nim znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania, a praktycy propozycje ciekawych rozwiązań, były wielokrotnie doceniane przez środowisko inżynieryjne – wydawnictwo patronowało uznanym imprezom branżowym, targom, wystawom, konferencjom, sympozjom. W roku 2012 zostało nagrodzone za wieloletnią współpracę przez MT Targi Polska Sp. z o.o., organizatorów Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem INFRASTRUKTURA. Wszelkie wyróżnienia to z jednej strony sygnał, że ośmioletnia działalność „NBI” jest ważna i potrzebna, z drugiej silna motywacja do tego, by nadal – jak się okazuje – coraz szerszemu gronu odbiorców dostarczać rzetelne informacje na temat nowych możliwości z jeszcze większą pasją.

A co przygotowaliśmy do jubileuszowego wydania NBI? Wiele miejsca poświęcamy wielkim inwestycjom drogowo-mostowym, jak np. Most przez Wisłę w Kwidzynie, który jest największym mostem sprężonym typu extradosed w Europie i piątym w świecie pod względem długości przęsła; jak Południowa obwodnica Warszawy, która jest strategicznym projektem infrastrukturalnym w stolicy i przyczynia się do rozwoju całego krajowego systemu dróg ekspresowych i autostrad. Odcinek, łączący węzeł Konotopa (końcowy fragment zachodniej części autostrady A2) z węzłem Lotnisko.

Nie mogę odmówić sobie przyjemności zarekomendowania drugiej części artykułu dr. inż. Karol Ryża o najwyższej klasy budowlach inżynierskich Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w której przedstawia wielkie dokonania w obszarze budownictwa ogólnego. „Przedstawione wybrane obiekty wielofunkcyjne, sakralne, hotelowe i sportowe, wybudowane w ostatnich latach, wskazują, że w wielu przypadkach mamy do czynienia z realizacjami wiodącymi w świecie lub wręcz przełomowymi. Trwający od początku XX w. światowy wyścig w osiąganiu coraz większych wysokości wznoszonych obiektów otrzymał w 2010 r. wielki impuls, po oddaniu do użytkowania Burdż Chalifa w Dubaju, o rekordowej wysokości 828 m. Wieżowiec ten przewyższa inne wzniesione do tej pory budynki na świecie o ponad 300 m. Mamy tu do czynienia ze wzrostem skokowym, porównywalnym np. z wybudowaniem w Japonii w 1998 r. mostu wiszącego Akashi Kaikyo, pomiędzy wyspami Honsiu i Awaji, nad cieśniną Akashi, o rekordowej rozpiętości przęsła głównego 1991 m. Przykład ten dowodzi, że we współczesnej światowej inżynierii postęp przebiega nie tylko stopniowo i ewolucyjnie, ale również skokowo, kreując nowe, mogłoby się wydawać, niepokonywalne bariery. Są już przygotowane projekty budowli wyższych i większych niż przytoczone, a niektóre znajdują się w stadium realizacyjnym” – pisze dr Ryż.

Polecam Państwu także ciekawe wywiady – ze Zbigniewem Kotlarkiem, prezesem zarządu Polskiego Kongresu Drogowego, który apeluje, aby przy konstruowaniu programu budowy dróg na lata 2014–2020 zastosować czytelne i wymierne kryteria, takie jak przewidywane wykorzystanie i ciągłość trasy oraz wprowadzić zmiany systemowe bez których nowe inwestycje będą oznaczały stare problemy, a także z Janem Stylińskim, prezesem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, który uważa, że jesteśmy coraz bliżej szerokiej debaty, o którą środowisko budowlane zabiega od dawna. W numerze publikujemy również rozmowę z Adrianem Furgalskim, członkiem zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, który uważa, że brak dialogu pomiędzy administracją rządową a rynkiem powoduje, że tkwimy w błędnym systemie i mamy do czynienia z prowadzeniem konfrontacyjnej polityki realizacji kontraktów, Rozmówca oblicza dystans polskiej infrastruktury kolejowej do kolei zachodnich na ok. 40 lat, a potrzeby finansowe całego sektora sięgają nawet 100 mld zł.

Ciekawą analizę sytuacji w drogownictwie przynosi artykuł Kondycja finansowa branży drogowej. Jego autor wskazuję na fakt, że pomimo rekordowo dużego rynku robót drogowych w latach 2011 i 2012, nie był to raczej okres pomyślności dla branży drogowej. Jego charakterystyczną – i bardzo negatywną – cechą był gwałtowny wzrost ryzyka podejmowanego przez firmy.

Nie spoczęły na laurach Wodociągi Krakowskie, które już jesienią 2013 r. mają rozpocząć przygotowania do budowy krakowskiej spalarni odpadów komunalnych. Zbuduje ją do końca 2015 r. południowokoreański koncern Posco Engineering & Construction Co. Inwestorem działającym w imieniu miasta jest Krakowski Holding Komunalny. Krakowski program gospodarki odpadami komunalnymi o wartości 150 mln € (z czego 82,5 mln € to wsparcie unijne), zakładający m.in. budowę spalarni śmieci, został zakwalifikowany na tzw. listy indykatywne programów sektorowych, czyli projektów dofinansowywanych ze środków unijnych o kluczowym znaczeniu dla kraju.

Na koniec chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Czytelnikom za zainteresowanie pismem, cenne uwagi i przywiązanie do naszego tytułu, czego doświadczamy już od ośmiu lat. Autorom bardzo dziękuję za fachowe teksty, a Reklamodawcom za zaufanie, że pismo dobrze realizuje nie tylko funkcje informacyjne przez kolejne lata, ale i także skutecznie promuje ich firmy. Bądźmy nadal razem!

Artykuły z numeru:

REKLAMA

REKLAMA